Відділ освіти, молоді та спорту Любешівської Районної Державної Адміністрації

Перелік нормативних документів

ПЕРЕЛІК

нормативних документів з питань охорони праці для організації роботи навчально-виховного закладу

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

4. Кодекс цивільного захисту України

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

6. Закон України «Про колективні договори і угоди».

7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

8. Закон України «Про дорожній рух».

9. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232.

10. Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою а Кабінету Міністрів України від 22.03. 2001 р. № 270.

11. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 31.08. 2001 р. № 616 (із зміни внесеним згідно з наказом МОН України від 07.10.2013 № 1365).

12. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 №782.

13. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255.

14. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом затверджене Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 №55.

15. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 №56.

16. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

17. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304.

18. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

19. Правила пожежної безпеки в Україні.

20. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Головного Управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70 із змінами,внесеними згідно з наказом МОН України від 21.02.2001 №80/16.

21. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 №9.

22. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 №62.

23. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями,затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966.

24. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, затверджене наказомДержавного комітету України по нагляду за охороною праці від 17.06.1999 №112.

25. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442.

26. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730.

27. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 24. 03. 2008 № 53.

28. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від27.06.2003 № 994.

29. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336.

30. Перелік професій, виробництв та організацій, працівників яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559.

31. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559.

32. Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1465.

33. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246.

34. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від23.09.1994 №263/121.

35. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.11.1997 №32/288.

36. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132.

37. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4.

38. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 20.07.2004 № 601.

39. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.12.2004 № 1423.

40. Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладахзатверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010 №1085.

41. Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладівзатверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992.

42. Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освітизатверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 №81.

43. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах,затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521.

44. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 № 213.

45. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму»

46. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 №1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»

47. ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України